25-01-12

Gedichtendag en uitreiking VSB-Poëzieprijs in Nicolaïkerk te Utrecht

Top Nicolaïkerk
te Utrecht.

Deels nog voorafgaande aan de Gedichtendag wordt in het NTR-programma Morgen Gedichtendag ─ dat op woensdag 25 januari, 's avond laat, om 23:50 uur, via Nederland 2-tv wordt gestart, en tot in de nacht van donderdag 26 januari doorloopt tot 00:25 uur ─ aandacht besteed aan de uitreiking van de VSB- Poëzieprijs, de meest vooraanstaande poëzieprijs die ons land (nog) rijk is. Deze wordt toegekend aan de beste bundel gedichten in het Nederlands.
Vanuit de Nicolaïkerk in Utrecht wordt 
door Isolde Hallensleben verslag gedaan van deze uitreiking. Er zijn vijf genomineerden: Peter Ghyssaert, Jan Lauwereyns, Willem Jan Otten, Erik Spinoy en Anne Vegter. Wie ook de winnar wordt, zij of hij wordt overladen met de som van vijfentwintig duizend euro.

23-12-11

Documentaire over de jeugd van schrijver Simon Vestdijk in Harlingen: Kind tussen vier vrouwen. Te zien op Cultura 24

De veelzijdigste schrijver in de Nederlandse letteren

Plaquette ter herdenking van
Simon Vestdijk aan diens
geboortehuis in Harlingen.

Voordat er sprake was van de Drie Groten der Nederlandse Letteren ─ Hermans, Reve, Mulisch ─, vervulde Simon Vestdijk (1898-1971) vervulde eigenlijk als enige de funtie van veelzijdige literaire reus, als romancier, dichter, essayist en ook als bijzondere muziekkenner. Over het thema muziek heeft Vestdijk niet alleen als recensent voor kranten geschreven, het meeste daarvan is later gebundeld uitgegeven, en in de jaren tachtig van de vorige eeuw is alles nog eens in tien delen bijeengebracht. Drie van die tien boeken hebben één componist als thema: de symfonieën van Anton Bruckner (1824-1896), de symfonieën van Jean Sibelius (1865-1957) en de mens en musicus Gustav Mahler (1860-1911).


Het Nederlandse, digitale televisiekanaal Cultura 24 vertoont op zondag 25 december, 's ochtends tussen 08:10 uur en 09:08 uur, de documentaire Vestdijk en de vier vrouwen, over leven en werk van deze man, die volgens de dichter Roland Holst "sneller schrijft dan God kan lezen". Die film heeft als rode draad de jongste jaren in Harlingen en de vier vrouwen die toen van heel groot belang voor hem waren.


Posthuum, in 1972, is Vestdijks roman Kind tussen vier vrouwen verschenen, welke hij reeds in 1933 had geschreven.

De rest van de week zal deze film in ieder geval niet door de digitale zender Cultura 24 worden herhaald, aangezien alle dagen vanaf zondagmiddag 12:00 uur zijn gevuld met één thema.

17-11-11

Neerlands klassieke dichter Joost van den Vondel werd op 17 november 1587 geboren

Het is inmiddels even geleden ─ 't was in het jaar 1587 ─ dat één der grootste Nederlandse dichters, genaamd Joost van den Vondel, in Keulen werd geboren. De man, die eveneens middenstander was, is op 5 februari 1679 overleden. Hij heeft een enorm oeuvre nagelaten, waarvan Gysbrecht van Aemstel ongetwijfeld nog steeds de grootste bekendheid geniet, al zal dat meer en meer slechts qua titel zijn en niet qua inhoud.
In mijn gymnasiumtijd heb ik, voor het vak Nederlands, de Rey van Clarissen ─ "O Kerstnacht schoner dan de dagen...." ─ daaruit voorgedragen, doch ook toen ─ en dat is inmiddels prehistorie want een halve eeuw geleden ─ werd er tegen dergelijke literaire uitingen voornamelijk aangekeken als een middel om schoolkinderen onnodig te belasten met zinloze zaken, zoals bijna allen, die ik me uit die jaren herinner, dat ook vonden van het meesterwerk uit de negentiende eeuwse Nederlandse letteren: Camera obscura uit 1839 van Hildebrand (Nicolaas Beets: 1814-1903).

Toch is er in de tweede helft van de twintigste eeuw nog flink wat over Vondel gepubliceerd, onder meer in reeksen die (mede) ten behoeve van het onderwijs in de Nederlandse letteren werden gepubliceerd, zoals Literaire verkenningen, een serie van uitgever A.W. Sijthoff te Leiden.

In 1970 is in die reeks uitgekomen, geschreven door Cath. Ypes, Met Vondel van de Rode Zee naar de Chinese Muur ─ Reien uit zijn toneelwerk. Een jaar eerder was in dezelfde serie een deel, geschreven door L. Rens, verschenen met de titel O zoete vrijheid! ─ Vondel als strijder voor vrijheid en vrede.

Prof. B.H. Molkenboer zag in Vondel een man met een christelijke boodschap, getuige zijn bijdrage in een reeks getuigen van Christus. Deze geleerde uit de orde der Dominicanen had reeds in 1913 bij Paul Brand een bundel Vondelschetsen in het licht gegeven: uitgekomen in de Witte Bibliotheek.

Vondels Spelen zijn onder meer in de Nederlandsche Bibliotheek van de Maatschappij voor Goede en Goekope Lectuur te Amsterdam uitgegeven, aangevuld met een bundel Kultuurbeschouwende inleiding tot Vondels spelen. De belangrijkste van diens spelen zijn eveneens in een tweedelige Elsevier-reeks uitgekomen, onder meer met een donkerbruine leren rug.
Naar aanleiding van de driehonderste sterdag van Vondel in 1979 hebben de uitgevers Martinus Nijhoff, Tjeenk Willink en Noorduijn een bundel artikelen uitgegeven onder de titel Visies op VONDEL na 300 jaar Twee decennia later kocht ik dat fraai staaltje uitgeefkunst in een de tand des tijds trotserende paperback voor een rijksdaalder bij de bekendste dumpboekwinkel van de Nederlanden.  

26-10-11

Litouwse pianiste met Chopin, Liszt en Litouwse meesters, samen met Vlaamse dichteres en Vlaamse zangeres in bijzonder concert met expositie in Soestduinen (NL)

Šviesé Čepliauskaité.
Foto: Jogaile Butrimaite.

Expositie en concert

Het Litouws Cultureel Centrum organiseert in het Hilton Royal Parc te Soestduinen een expositie Kunstenaars uit Litouwen. Tijdens deze tentoonstelling wordt op zondag 30 oktober ook nog een concert ingelast, in samenwerking met de Vlaamse Vertegenwoordiging in Den Haag.

Nadat de bezoekers zondagmiddag tussen 15:00 uur en 16:00 uur, eerst de gelegenheid geboden krijgen de expositie te bezichtigen, begint het concert met pianomuziek, poëzie en liederen, te realiseren door drie dames ─ twee zangeressen en een vorodrachtskunstenaar ─ die een uiteenlopend programma zullen presenteren. Daarbij gaat het in de eerste afdeling om vier componisten, waarvan twee heel grote name uit de muziekgeschiedenis: Franz Liszt (1811-1886) ─ wiens tweehonderdste geboortedag dit gehele jaar wordt herdacht ─, alsmede Fryderyk Chopin (1810-1849).

 

Beatrijs Van Craenendonck.

Drie Litouwse namen
De pianiste Šviesé Čepliauskaité uit Litouwen heeft een internationale reputatie, die zij komende zondag opnieuw kan bewijzen, met niet alleen de bovengenoemden, maar tevens met stukken van twee Litouwse muziekmeesters: Zita Bružaité (geboren 1966), en voorts van Jurgis Gaižauskas (1922-2009. Laatstgenoemde komt voor in het boek Baltische zielen van Jan Brokken.
Deze Litouwse musicienne is door de Frederic Chopin Society onderscheiden met het predicaat piano virtuoso.


Cristel De Meulder.

Vlaamse kunstenaars 

Beatrijs Van Craenendonck ─ zelf dichteres en tevens initiatiefneemster van de Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode (1918-1998) ─ draagt gedichten voor uit het oeuvre van die Vlaamse classicus en poëet.

In aansluiting zullen liederen worden gezongen van een andere Vlaamse meester: Lodewijk Mortelmans (1868-1952). Cristel De Meulder, die een uitstekende reputatie geniet, mede vanwege haar rijk geschakeerde repertoire, zal de liederen ten gehore brengen.

29-12-10

Twee kwatrijnen over Muziek, uit 1924, van Jacob Israël de Haan

 

MUZIEK.


Wanneer speelt ge op uwe piano weder.
Beethovens derde Sonate voor jij?
En keer ik nooit: uw muziek mild en teder,
Keert in mijn Lied zijn zachte mijmerij.
PIANIST.


Gij draagt een schat in uw hart en uw handen,
Die rijker wordt naardat gij ruimer geeft.

Gids Harmonie is één in alle landen,

Waar't Hart schoonheid en zoet verlangen heeft.


Jacob Israël de Haan (1881-1924)

Uit: Kwatrijnen (1924)

 

 

 

19-08-10

Literaire ontmoeting met auteur Alfred Kossmann wordt herhaald door digitale zender 'Cultura 24'


In de serie Literataire ontmoetingen
Het digitale televisiekanaal Cultura 24 [1] biedt op donderdag 19 augustus — 's middags tussen 16:00 uur en 17:00 uur — een herhaling van een aflevering van de reeks letterenprogramma's van de Avro met als serietitel Literaire ontmoetingen, gepresenteerd door Hans Gomperts (1915-1998). In de aflevering in kwestie wordt de veelzijdige letterkundige Alfred Kossmann (1922-1998) voorgesteld. Deze auteur heeft zich geprofileerd als schrijver van verhalend proza, van beschouwende teksten, en als vertaler. In die laatste hoedanigheid heeft hij zich ontfermd over teksten van de negentiende eeuwse auteur Leopold, Ritter von Sacher-Masoch (1836-1895). Naar die man is, vanzelfsprekend op basis van de inhoud van diens literatuur, het begrip (seksueel) masochisme ontstaan uit de pen van de psychiater en seksuoloog Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), in diens Psychopathia sexualis uit 1886.

Van Sacher-Masoch vertaalde Alfred Kossmann de 'langere novelle' Venus im Pelz uit 1870, onderdeel van de bundel Das Vermächtnis Kains. [2] Over de auteur van dat verhaal heeft Alfred Kossmann een biografisch essay geschreven fantasierijk getiteld Martelaar voor een dagdroom. [3]

__________
[1] Ongetwijfeld zal Cultura 24 deze 'ontmoeting' nog wel eens in de programmering opnemen.
[2] In 1969 verschenen bij de Arbeiderspers: Grote ABC 141.
[3] Uitgekomen in 1962 bij uitgeverij Ad. Donker te Rotterdam en uitgeverij Ontwikkeling te Antwerpen. De studie over de auteur in kwestie is aangevuld met twee verhalen van Sacher-Masoch: De capitulant en Het volksgericht. De studie is later als paperback, maar dan zonder die beide vertaalde verhalen, bij Querido verschenen (1970).

 

16-08-10

Een Nederlandse brief van exact honderdzesenveertig jaar geleden


Bijna anderhalve eeuw geleden
Op 16 augustus 1864 schreef Johannes Kneppelhout (1814-1885) — velen beter bekend onder zijn pseudoniem
Klikspaan [1] — vanuit Scheveningen aan de criticus Conrad Busken Huet (1826-1886) [2] te Bloemendaal, een brief.
Hoewel het Nederlands in die heden exact 146 jaar merkbaar — leesbaar — gewijzigd is, zal er in deze context niets voorkomen dat de lezer van begin eenentwintigste eeuw niet zal begrijpen.


Waarde Heer en Vriend,
Als ge wist, hoe ik dagelijks finantieel word aangerand, zoodat mijne correspondentie over het algemeen naar eene schermutseling begint te gelijken, zoudt gij het mij minder kwalijk nemen dan ge misschien nu doen zult, als ik u verklaar dat ik meen mij aan Uw voorslag omtrent de vrouw van Douwes Dekker [3] te moeten onttrekken. Ieder ongelukkige is het ondoenlijk bij te staan; dat zij diep beklag waard is geef ik toe; niet, dat men haar zou dienen te helpen, omdat gehuwd is met iemand die stijl heeft; zij valt dus voor mij in de categorie van die onoverzienbare reeks van ongelukkigen, die iemand spoedig zouden uitgekleed hebben, als men zich niet beperkte tot diegenen waartoe men in eenige betrekking staat hetgeen ik gelukkig tot den man in kwestie niet doe, zelfs in de verte niet.Ik moet voor de eerste maal in zee iets waartegen, hoe dikwijls hij 't vroeger ook gedaan hebbe, de sterkste man altijd een beetje opziet, zoodat ik hier maar afbreek, mij op genade overgevende aan het onaangename gevoel, hetwelk iedere teleurstelling veroorzaakt.
Steeds t.t. [4] J. Kneppelhout
__________
[1] Klikspaan schreef de nog steeds befaamde boek Studentypen (1841), Studenten en hun bijloop (1844) en Studentenleven (1844).
[2] Conrad Busket Huet is nog steeds bekend voor zijn standaardwerk in twee delen over de Nederlandse cultuur: Het land van Rembrandt (1882-1884).
[3] Eduard Douwes Dekker (1820-1887) is vooral bekend onder zijn schuilnaam Multatuli en diens roman Max Havelaar of de Koffij-veilingen der Nederlandse Handel-Maatschappy uit 1860.
[4] t.t. is heden ten dage alleen nog bekend bij degenen die zich intensief met de wat oudere letteren bezighouden. Het staat voor totus tuus oftewel geheel de (jo)uwe.
____________
Afbeeldingen
1. Johannes Kneppelhout.
2. Dominee-dichter Conrad Busket-Huet.

 

24-06-10

Twee gedichten van Aart van der Leeuw uit de eerste druk van Opvluchten uit 1922


    VOOR HET VENSTER


Als knaap placht ik in 't schemeruur
Aanvang der zomernachten,
Voor 't raam te zitten in getuur
En onbeschrijflijk wachten

Een voetstap klonk; dat oogenblik
ook mijn bezinning onder,
Diep in een vloed van zoeten schrik
Om 't zich vervullend wonder.

Bij elk omhoog gevlogen woord,
Lachend op straat gesproken,
Vond ik een hartewensch verhoord,
Een knop in mij ontloken;

Totdat mijn ziel vol bloemen stond,
En ik, de geur-doorwoelde,
Niets dan het bloeien van mijn grond,
En 't zo bedekt-zijn voelde.

De jaren gingen, doch die vreugd,
Van oogst te zijn èn aarde,
Kwam nimmer weder, naar mij heugt,
Als ik door 't venster staarde.

Tot nu, deez' avond voor mijn raam,
Wijl stem en stap weerklinken,
Ik in dit smachten zonder naam
Opnieuw mij mag verzinken.


Maar ànders dan het blinde kind,
Want zie, ik vouw de handen,
En dank den meester die mij mint,
Zaaier der bloemenlanden.

*    *    *    *    *

DE BODE

Geen, die den bode welkom heet,
Wanneer hij, hoog in in blinkend ijzer,
Zijn speer laat zinken voor den keizer
En ongenoodigd tot hem treedt.

Geen huisman, dien hij niet verschrikt,
Wanneer hij, moe an weêr en wegen,
Bij 't ruischen van den najaarsregen,
Om herberg tegen 't venster tikt.

En toch, hoe stovend zwelt de druif,
Hoe schijnt zich loof en ooft te drenken
In 't galnzen van zijn gastgeschenken:
Een korenhalm, een witte duif.

Uit: Opvluchten 1922; eerste druk 
Verschenen bij C.A. Mees, Santpoort.

Voor meer gedichten van Aart van der Leeuw, zij 
hier verwezen naar onze bijdrage op de redactioneel aan dit weblog gelieerde
Tempel der Dichtkunst.Nog twee gedichten van dezelfde schrijver kunt u lezen op de site Kunst en cultuur, eveneens door te klikken.
Een artikel over de vondst van het boek in kwestie is te 
vinden op de site 
Over oudere boeken.


 

 

 

25-05-10

Vijf televisieprogramma's van vroeger over de Nederlandse dichter Gerrit Achterberg, achter elkaar op Geschiedenis 24


Uiteenlopende bijdragen

Tweeënhalf uur achtereen is de dichter Gerrit Achterberg (1905-1962) in vijf verschillende programma's de protagonist, en wel op het digitale televisiekanaal Geschiedenis 24, beginnend om 21:30 uur.
Een documentaire uit 1980 van Jelle van Doornik en Wim Hazeu opent de reeks Achterberg-bijdragen van deze zender. Daarin wordt een beeld geschetst van leven en werk van Gerrit Achterberg. Het is een film van de NCRV met de titel 
Wat niet goed is, is niet geschreven: Gerrit Achterberg. Om 22:33 uur kunt u kijken naar de herhaling van een aflevering in de Avro-reeks Literaire ontmoetingen. De opname dateert van 1963, een jaar nadat de dichter is overleden. In de aflevering in kwestie wordt Achterberg geportretteerd door zijn collega-dichter Ed Hoornik (1910-1970). Deze film duurt tot 23:13 uur, waarna de derde van de vijf Achterberg-bijdragen wordt opgestart. Dat is opnieuw een literatuurprogramma: NCRV's Literair kijkschrift. De aflevering die de familienaam van de dichter als titel heeft, duurt tot 23:23 uur. Het is een studiogesprek van J. Bernlef en K. Schippers met de essayist Jesurun d'Oliveira. [1]


Atlantis en de koe

In aansluiting daarop volgen nog twee relatief korte bijdragen. Als eerste een aflevering van het VPRO-programma Atlantis, die eveneens van zeer korte lengte is: om precies te zijn twaalf minuten. In dat tijdsbestek wordt het verblijf geschetst van Gerrit Achterberg in Veldzicht, het Rijksasyl voor Psychopaten te Balkbrug. Hij werd daar opgenomen op basis van een veroordeling met TBR (tegenwoordig tbs), nadat hij zijn hospita van het leven had beroofd. [2]

Het vijfde en laatste onderdeel van de Gerrit Achterberg-avond op Geschiedenis 24 bestaat in de herhaling van nog een VPRO-uitzending uit vroeger dagen: La vache qui rit[3] Dat is een film uit 1994 van Marion de Vries over de koe. Die aflevering wordt ingeleid door De dichter en de koe, een gedicht uit Achterbergs bundel Eiland der ziel uit 1939.


Parafernalia

In 1963 is bij E.M. Querido te Amsterdam de exact duizend pagina's dikke bundel op dundruk de eerste editie van de Verzamelde Gedichten [4], uitgekomen. Daarin ontbrak toen nog de bundel Blauwzuur [5], tevens waren daarin  Zeven gedichten niet gebundeld. In een latere druk, met een ander uiterlijk, werden Blauwzuur en Zeven gedichten wel opgenomen.
In 1980 is separaat nog de bundel 
Achtergebleven gedichten door Querido in de handel gebracht. De uitgever kondigde bij de heruitgave van de Verzamelde Gedichten in 1980 aan dat Achtergebleven gedichten niet door Achterberg zelf warn gepuliceerd en derhalve pas in een historisch-kritische editie — welke toen reeds in voorbereiding was — zou worden opgenomen.

__________

[1] Deze aflevering wordt in ieder geval herhaald op woensdag 26 mei van 19:13 uur tot 19:23 uur.
[2] Deze Atlantis-bijdrage is nogmaals te zien op woensdag 26 mei, tussen 19:23 uur en 19:35 uur.

[3] La vache qui rit wordt opnieuw uitgezonden op woensdag 26 mei van 19:35 tot 20:00 uur.

Het betekent dat drie van de vijf bijdragen van dinsdagavond een avond later opnieuw achter elkaar te zien zijn. Voor eventueel meer herhalingen daarvan of her-uitzendingen van de beide overige onderdelen van de Achterberg-avond kunt u zoeken op gids.vpro.nl.

[4] De latere uitgave van de Verzamelde Gedichten (1980) had zo'n zeventig pagina's meer omvang door de opname van de genoemde bundels.
[5] Voordat de bundel Blauwzuur in de nieuwe editie van de grote verzameling kon worden opgenomen is deze separaat verschenen bij Bert Bakker in 1969 (in linnen gebonden met blaw stofomslag). De inhoud bestaat uitsluitend uit gedichten over zijn verblijf in Veldzicht, waar de dichter het volgens de tekst niet erg naar de zin had, zoals de hieronder opgenomen regels aantonen:

In welk riool ben ik terchtgekomen.

. . . . . Modder en vuilnis staan in onze dromen.

____________

Afbeeldingen
1. Voorzijde van het stofomslag van de eerste editie van de Verzamelde Gedichten van Gerrit Achterberg, uitgegeven in 1963.

2. Voorkant van het stofomslag van de bundel Blauwzuur uitgekomen in 1969.

3. Voorzijde stofomslag van Achtergebleven gedichten uit 1980.

4. Voorkant van de band in zalmkleurig linnen van de aangevulde editie van de Verzamelde Gedichten van Gerrit Achterberg, uitgegeven in 1980. 

 

22-03-10

Reislied van de zeventiende eeuwse Nederlandse dichter Johannes Vollenhove


REISLIED

Wat wondren zien we van Gods hand

in 't reizen door het gansche land,
in gras en kruid, in boom en planten,

in vrucht of hoop van akkerbouw,
in beemd en vroolijke landouw;
een oogvermaak aan alle kanten!

Zie rondom heen, nooit toeziens moe,
het licht der Godheid straalt u toe.
Op 't aardrijk, door de zon gegezegend,
in 't groen gekleed, vol kracht en geur,
bemaald met bloemen, schoon van kleur,
bedauwd van boven, of beregend.

't Gevogelt zingt zijn Schepper prijs,
aan 't kwinkeleeren, op zijn wijs.
Hem loven wildeen tamme dieren,
zoo leeft de veldmuis en de mol
hoe traag gekropen uit haar hol,
zie 'twerk van bijen en van mieren.

De lucht, die ons met lieflijk weer
blij toelacht, levert ook dien Heer
geweer, om vijanden te plagen;

een oorlogstoorts van bliksemgloed,
en wind, die als een stormram woedt,
en pijl op pijl van hagelvlagen.

O Alregeerder, Eenig Een!
gediend van al deez' wonderheên!
Wie vat, wie meldt uw macht en mildheid
en wijsheid, die het alles schikt
naar 't werk en oogmerk daar ze op mikt,
dus nooit beroerd van woeste wildheid?


Johannes Vollenhove (1631-1708)

Uit Bloemlezing uit zijn gedichten


Voor nog een gedicht van dezelfde auteur kunt u
terecht op de poëzie-site 
Tempel der Dichtkunst 

 

07-02-10

Gevonden voor een schijntje: Louis Couperus debuutbundel in de tweede druk


Een meevaller tussendoor
€ 80,— stond en staat op het schutblad van Een Lent van Vaerzen, dat ik jongstleden zaterdag kocht in een semi-antiquariaat annex veilinghuis. In de etalage lag een stapel bundels gedichten met de mededeling dat er een grote voorraad was aangekomen. Hoe relatief zo'n begrip ook is, voor een winkel van dat formaat vormen tien meter gedichten inderdaad een grote voorraad. Tussen al die dunne, kleine en grote, middelgrote en omvangrijke individuele bundels en anthologieën — waartussen een enkel genummerd exemplaar, hier en daar een eerste druk of een exemplaar met opdracht — stond eveneens, vrij onopvallend, het hierbij afgebeelde boek uit 1893: een tweede druk, uitgekomen bij L.J. Veen te Amsterdam, van de in 1884 voor het eerst, bij J.L. Beijers te Utrecht, verschenen debuutbundel van Louis Couperus (1863-1923).


Tweede druk, 1893
Die eerste druk is vanzelfsprekend interessant, niet in de laatste plaats doordat het boek op dit moment bij twee antiquariaten in Nederland te koop is: bij beide zaken voor dezelfde prijs: € 750,—. Die tweede druk hoeft — het ligt voor de hand — niet zo veel op te brengen, maar na enig zoeken vond ik ook daarvan twee exemplaren bij twee verschillende boekhandelaren. Voor het ene exemplaar moet € 85,— worden neergeteld, het andere mag men het zijne noemen voor € 110,—. Laatstgenoemd exemplaar bleek volgens de informatie te zijn voorzien van een naam en een nummer op de pagina van de Franse titel.
In die beide gevallen gaat het om de boven beschreven editie uit 1893. Een ster met wolken siert het voorplat, de titel is in relatief grote gouden lettters aangebracht en onderaan is de handtekening van de auteur, ook al in goud, te vinden. Het exemplaar dat ik heb meegenomen, tegen betaling van een geringer bedrag dan voorin het boek is vermeld, is weinig gelezen: als je het opent en niet tegenhoudt, valt het direct weer dicht. Hier en daar zijn wel enige watervlekjes bespeurbaar, hetgeen zal wijzen op een ietwat vochtige omgeving. Het blauwe, fijndradige linnen van de band — zo fijndradig en glad dat je geneigd bent het als zijde te kwalificeren — bevindt zich in onberispelijke staat.
Tijdens het afrekenen van enige voor mij interessante bundels en bloemlezingen, pikte de handelaar — niet een man die oorspronkelijk uit het boekenvak komt, maar wel al geruime tijd in deze handel opereert — direct dit boek uit de stapels, en sprak:  "Dit is een prachtig bandje. En kijk eens wat er voorin staat: tachtig euro! En dat krijg jij van mij mee voor twee euro."


 

 

 

Afbeeldingen

1. Voorplat, zoals in de tekst omschreven, van de tweede druk van Een Lent van Vaerzen, 1893.
2. Pagina (41) uit de bundel in kwestie, met Een portret uit de Afdeling Een viertal sonnetten.

22:18 Gepost door Heinz Wallisch in Letteren: Nederlands | Permalink | Commentaren (0) | Tags: couperus, poezie gebundeld |  Facebook |

17-01-10

Wilfried de Jong een etmaal — voor u een uurtje — met schrijfster Heleen van Royen


Iemand die het in zijn hoofd haalt om een etmaal door te brengen met een onzwezen dat zich al tijden profileert als één van de ranzigste figuren die ons land heeft voortgebracht en die zich Gordon noemt, moet zich of heel erg vervelen en daarom een knieval doen voor kijkers, die tot de minst begaafde categorie in ons bestel horen, dan wel niet bij machte zijn om interessante, markante — of om een andere reden aantrekkelijke — partners te vinden voor het televisieprogramma dat de titel draagt 24 uur . . . , wordt uitgezonden door de VPRO op Nederland 3 en Wilfried de Jong als presentator heeft.

Op maandag 18 februari begint de nieuwste aflevering om 20:25 uur en deze duurt ongeveer een uur. In dat programma is nu de beurt aan schrijfster Heleen van Royen (*1965). In de 24 uur die zij met Wilfried de Jong doorbrengt, komen diverse thema's aan bod, variërend van het leven met psychosen en medicatie, over de omvang van de gevaren die zij ondervindt bij het schrijven, en dan nog de overeenkomsten tussen haar romans en die van Lev Tolstoj en Louis Couperus. Tevens wordt het thema van Heleen van Royens sexy imago  besproken, en de suïcide van haar vader.
__________

Afbeelding: De schrijfster Heleen van Royen. (Foto overgenomen van haar website.)